Skip to content

Zeitschriftendatenbank

Content

Search results

Refine results

Year of publication

online available free of charge

Language

Country of publication

Media type

Frequency

Format

Digitisation

Place of Distribution

Search for places of publication in map

Result list

matches 1 - 20  of 26,103 
Sorted by

Σ ... 數位方舟 : ... 數位藝術推展計劃航程年鑑 / 國立台彎美術館主辦 ; 行政院文化建設委員會指導

Σ ... shu wei fang zhou : ... shu wei yi shu tui zhan ji hua hang cheng nian jian = Σ ... Digiark : ... digital art promotion project yearbook / Guo li tai wan mei shu guan zhu ban ; Xing zheng yuan wen hua jian she wei yuan hui zhi dao

台中市 : 國立臺灣美術館 2010 [?]-

Tai zhong shi : Guo li tai wan mei shu guan 2010 [?]-

ZDB-ID

2985938-4  

Title

Σ ... 數位方舟 : ... 數位藝術推展計劃航程年鑑 / 國立台彎美術館主辦 ; 行政院文化建設委員會指導

Published

台中市 : 國立臺灣美術館

Publication history

2010 [?]-

Notes

Abweichende Wortbildung des Haupttitels: Σ ... shuwei fangzhou

In chinesischer Schrift

Erscheint jährlich

Subject indexing

DDC subject groups: 700 Arts 

Special subject collections: FID-ASIEN-DE-1a

Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

Print

Frequency

yearly

IDN

1196385521

Place this title record on the watch list

... min jian tou zi yu min ying jing ji fa zhan zhong yao shu ju fen xi bao gao = Analysis report on the important data of private investment and private economy development ... / Da cheng qi ye yan jiu yuan bian zhu

Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she 2016 [?]-

ZDB-ID

2967429-3  

Title

... min jian tou zi yu min ying jing ji fa zhan zhong yao shu ju fen xi bao gao = Analysis report on the important data of private investment and private economy development ... / Da cheng qi ye yan jiu yuan bian zhu

Published

Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she

Publication history

2016 [?]-

Notes

Haupttitel 2016: ... min ying ji fa zhan yu min jian tou zhong yao shu ju fen xi bao gao = Analysis report on the important data of private eonomy development and private investment ...

Abweichende Umschrift des Haupttitels: ... min-chien t'ou-tzu yü min-ying-cing-chi fa-chan chung-yao shu-chii fen-hsi pao-kao

Chinesische Schrift

Subject indexing

DDC subject groups: 330 Economics 

Manifestation

journal

Language
Country of publication

China 

Media type

Print

Frequency

yearly

IDN

1181870674

Place this title record on the watch list

... 民間藝人音樂會

... Min jian yi ren yin yue hui

臺北 : [s.n.] 1.Minguo 66 [1977] - 11.Minguo 68 [1979] nachgewiesen

Tai bei : [s.n.] 1.Minguo 66 [1977] - 11.Minguo 68 [1979] nachgewiesen

ZDB-ID

2842552-2  

Title

... 民間藝人音樂會

Published

臺北 : [s.n.]

Publication history

1.Minguo 66 [1977] - 11.Minguo 68 [1979] nachgewiesen

Notes

Abweichende Wortbildung d. Hauptsacht.: Min-jian yi-ren yin-yue hui

Parallelsacht. 11.Minguo 68[1979]: ... Concert for Chinese folk-music

In chines. Schr.

Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

Print

IDN

1080129928

Place this title record on the watch list

... 年度兒童及少年性交易防制工作成果報告書 / 衛生福利部編著

... nian du er tong ji shao nian xing jiao yi fang zhi gong zuo cheng guo bao gao shu / Wei sheng fu li bu bian zhu

臺北 : 衛生福利部 102 nian du [2013] [?]-

Tai bei : Wei sheng fu li bu 102 nian du [2013] [?]-

ZDB-ID

2985554-8  

Title

... 年度兒童及少年性交易防制工作成果報告書 / 衛生福利部編著

Corporate body
Published

臺北 : 衛生福利部

Publication history

102 nian du [2013] [?]-

Notes

Abweichende Wortbildung des Haupttitels: ... niandu ertong ji shaonian xingjiaoyi fangzhi gongzuo chengguo baogaoshu

In chinesischer Schrift

Erscheint jährlich

Subject indexing

DDC subject groups: 300 Social sciences, sociology & anthropology 

Special subject collections: FID-ASIEN-DE-1a

Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

Print

Frequency

yearly

IDN

1195815972

Place this title record on the watch list

... 年圖書出版產業調查

... nian tu shu chu ban chan ye diao cha = ... Taiwan publishers survey

台北市 : 行政院新聞局 2008 [?]

Tai bei shi : Xing zheng yuan xin wen ju 2008 [?]

ZDB-ID

3000195-X  

Title

... 年圖書出版產業調查

Published

台北市 : 行政院新聞局

Publication history

2008 [?]

Notes

Abweichende Wortbildung des Haupttitels: ... nian tushu chuban chanye diaocha

CD-ROMs

In chinesischer Schrift

Other editions

Erscheint auch als Druck-Ausgabe:  ... nian tu shu chu ban chan ye diao cha bao gao 

Subject indexing

DDC subject groups: 310 Statistics 

Special subject collections: FID-ASIEN-DE-1a

Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

CD/DVD

Frequency

irregular, varia

IDN

1199652598

Place this title record on the watch list

... 年圖書出版產業調查報告 / 聯合行銷研究股份有限公司編輯製作

... nian tu shu chu ban chan ye diao cha bao gao = ... survey of Taiwan book publishing industry / Lian he xing xiao yan jiu gu fen you xian gong si bian ji zhi zuo

新北市 : 文化部 97 nian [2008] [?]-

Xin bei shi : Wen hua bu 97 nian [2008] [?]-

ZDB-ID

2817072-6  

Title

... 年圖書出版產業調查報告 / 聯合行銷研究股份有限公司編輯製作

Published

新北市 : 文化部

台北市 : 行政院新聞局 [-2010]

Publication history

97 nian [2008] [?]-

Notes

Paralleltitel [?]-2010: ... Taiwan publishers survey

Abweichende Wortbildung des Haupttitels: ... nian tushu chuban chanye diaocha baogao

Haupttitel [?]-2008: ... nian tu shu chu ban chan ye diao cha

Erscheint unregelmäßig

In chines. Schr.

Herausgebendes Organ [?]-2010: Xing zheng yuan xin wen ju

Other editions

Erscheint auch als CD-ROM-Ausgabe, 2008:  ... nian tu shu chu ban chan ye diao cha 

Subject indexing

DDC subject groups: 310 Statistics 

Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

Print

Frequency

irregular, varia

IDN

1069225002

Place this title record on the watch list

... 年性別勞動統計 / 勞動部編

... nian xing bie lao dong tong ji / Lao dong bu bian

臺北 : 勞動部 106 nian [2017] [?]-

Tai bei : Lao dong bu 106 nian [2017] [?]-

ZDB-ID

2975051-9  

Title

... 年性別勞動統計 / 勞動部編

Published

臺北 : 勞動部

Publication history

106 nian [2017] [?]-

Notes

Abweichende Wortbildung des Haupttitels: ... nian xingbie laodong tongji

In chinesischer Schrift

Erscheint jährlich

Subject indexing

DDC subject groups: 310 Statistics 

Special subject collections: FID-ASIEN-DE-1a

Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

Print

Frequency

yearly

IDN

1188497790

Place this title record on the watch list

... nian xing bie lao dong tong ji / Xing zhang yuan lao gong wei yuan hui

Taibei shi : Lao wei hui 102 2013 [?]-

ZDB-ID

2869634-7  

Title

... nian xing bie lao dong tong ji / Xing zhang yuan lao gong wei yuan hui

Corporate body
Published

Taibei shi : Lao wei hui

Publication history

102 2013 [?]-

Notes

Abweichende Umschrift des Haupttitels: ... nien hsing-pieh lao-tung t'ung-chi

In chinesischer Schrift

Subject indexing

DDC subject groups: 050 Magazines, journals & serials 

Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

Print

IDN

1114826421

Place this title record on the watch list

... Nian Zhongguo zi chan guan li hang ye fa zhan bao gao

Beijing : Zhongguo ren min ta xue chu ban she 2013 [?]-

ZDB-ID

2854091-8  

Title

... Nian Zhongguo zi chan guan li hang ye fa zhan bao gao

Published

Beijing : Zhongguo ren min ta xue chu ban she

Publication history

2013 [?]-

Notes

Abweichende Umschrift des Haupttitels: ... Nien Chung-kuo tzu-ch'an kuan-li hang-yeh fa-chan pao-kao

Abweichender Titel: Zhongguo zi chan guan li hang ye fa zhan bao gao

In chinesischer Schrift

Subject indexing
Manifestation

journal

Language
Country of publication

China 

Media type

Print

IDN

1098430611

Place this title record on the watch list

... 臺灣文化創意產業發展年報

... tai wan wen hua chuang yi chan ye fa zhan nian bao = ... Taiwan cultural & creative industries annual report

新北市 : 文化部 2012 [?]-

Xin bei shi : Wen hua bu 2012 [?]-

ZDB-ID

3001679-4  

Title

... 臺灣文化創意產業發展年報

Published

新北市 : 文化部

臺北市 : 文化部 [2012-2013]

Publication history

2012 [?]-

Notes

Abweichende Wortbildung des Haupttitels: ... taiwan wenhua chuangyi chanye fazhan nianbao

In chinesischer Schrift

Erscheint jährlich

Other editions

Erscheint auch als CD-ROM-Ausgabe:  ... tai wan wen hua chuang yi chan ye fa zhan nian bao 

Subject indexing

DDC subject groups: 050 Magazines, journals & serials 

Special subject collections: FID-ASIEN-DE-1a

Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

Print

Frequency

yearly

IDN

1200601467

Place this title record on the watch list

... 臺灣文化創意產業發展年報

... tai wan wen hua chuang yi chan ye fa zhan nian bao = ... Taiwan cultural & creative industries annual report

新北市 : 文化部 2016 [?]-

Xin bei shi : Wen hua bu 2016 [?]-

ZDB-ID

3001687-3  

Title

... 臺灣文化創意產業發展年報

Published

新北市 : 文化部

Publication history

2016 [?]-

Notes

Abweichende Wortbildung des Haupttitels: ... taiwan wenhua chuangyi chanye fazhan nianbao

CD-ROMs

In chinesischer Schrift

Erscheint jährlich

Other editions

Erscheint auch als Druck-Ausgabe:  ... tai wan wen hua chuang yi chan ye fa zhan nian bao 

Subject indexing

DDC subject groups: 050 Magazines, journals & serials 

Special subject collections: FID-ASIEN-DE-1a

Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

CD/DVD

Frequency

yearly

IDN

1200606930

Place this title record on the watch list

... 學年度原住民族教育調查統計 / 原住民族委員會編著

... xue nian du yuan zhu min zu jiao yu diao cha tong ji / Yuan zhu min zu wei yuan hui bian zhu

新北, 臺灣 : 原住民族委員會 102 xue nian du [2013] [?]-

Xin bei, Tai wan : Yuan zhu min zu wei yuan hui 102 xue nian du [2013] [?]-

ZDB-ID

2984138-0  

Title

... 學年度原住民族教育調查統計 / 原住民族委員會編著

Published

新北, 臺灣 : 原住民族委員會

Publication history

102 xue nian du [2013] [?]-

Notes

Abweichende Wortbildung des Haupttitels: ... xueniandu yuanzhu minzu jiaoyu diaocha tongji

In chinesischer Schrift

Erscheint jährlich

Other editions

Erscheint auch als CD-ROM-Ausgabe:  ... xue nian du yuan zhu min zu jiao yu diao cha tong ji 

Subject indexing

DDC subject groups: 310 Statistics 

Special subject collections: FID-ASIEN-DE-1a

Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

Print

Frequency

yearly

IDN

1194696945

Place this title record on the watch list

... 學年度原住民族教育調查統計 / 原住民族委員會

... xue nian du yuan zhu min zu jiao yu diao cha tong ji / Yuan zhu min zu wei yuan hui

新北, 臺灣 : 原住民族委員會 102 xue nian du [2013] [?]-

Xin bei, Tai wan : Yuan zhu min zu wei yuan hui 102 xue nian du [2013] [?]-

ZDB-ID

3001920-5  

Title

... 學年度原住民族教育調查統計 / 原住民族委員會

Published

新北, 臺灣 : 原住民族委員會

Publication history

102 xue nian du [2013] [?]-

Notes

Abweichende Wortbildung des Haupttitels: ... xueniandu yuanzhu minzu jiaoyu diaocha tongji

CD-ROMs

In chinesischer Schrift

Erscheint jährlich

Other editions

Erscheint auch als Druck-Ausgabe:  ... xue nian du yuan zhu min zu jiao yu diao cha tong ji 

Subject indexing

DDC subject groups: 310 Statistics 

Special subject collections: FID-ASIEN-DE-1a

Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

CD/DVD

Frequency

yearly

IDN

1200896815

Place this title record on the watch list

... Xue shu yan tao hui lun wen ji / De hua xue shu xie hui = Beiträge zur ... Jahrestagung des Vereins der Chinesen (Taiwan) in Deutschland für Forschung und Lehre

[Göttingen] : Verein der Chinesen (Taiwan) in Deutschland für Forschung und Lehre Nachgewiesen 19.1998 - 21.2000 nachgewiesen

ZDB-ID

2781516-X  

Title

... Xue shu yan tao hui lun wen ji / De hua xue shu xie hui = Beiträge zur ... Jahrestagung des Vereins der Chinesen (Taiwan) in Deutschland für Forschung und Lehre

Published

[Göttingen] : Verein der Chinesen (Taiwan) in Deutschland für Forschung und Lehre

[Bad Homburg] : Verein der Chinesen (Taiwan) in Deutschland für Forschung und Lehre [1999]

Publication history

Nachgewiesen 19.1998 - 21.2000 nachgewiesen

Notes

Ersch. unregelmäßig

30 cm

In lat. und chines. Schr.; Text teilw. dt., teilw. chines.

Subject indexing
Manifestation

series

Language

German  ;  Chinese 

Media type

Print

Frequency

irregular, varia

IDN

1055011838

Place this title record on the watch list

... Zhongguo shuang xiang tou zi fa zhan bao gao

Beijing : Ji xie gong ye chu ban she 2016 [?]-

ZDB-ID

2919015-0  

Title

... Zhongguo shuang xiang tou zi fa zhan bao gao

Published

Beijing : Ji xie gong ye chu ban she

Publication history

2016 [?]-

Monographic series

Yi dai yi lu shuang xiang tou zi cong shu

Notes

Abweichende Umschrift des Haupttitels: ... Chung-kuo shuang-hsiang t'ou-tzu fa-chan

Text chinesisch

Subject indexing

DDC subject groups: 050 Magazines, journals & serials 

Manifestation

journal

Language
Country of publication

China 

Media type

Print

IDN

1151887870

Place this title record on the watch list

21世纪 / 中国国际青年交流中心; 中日青年交流中心; 中国青年国际人才交流中心

21 shi ji = The Twenty-First Century / Zhong guo guo ji qing nian jiao liu zhong xin; Zhong ri qing nian jiao liu zhong xin; Zhong guo qing nian guo ji ren cai jiao liu zhong xin

北京市 1993, 00 [?]-2014, 06 [?]

Bei jing shi 1993, 00 [?]-2014, 06 [?]

National licence

ZDB-ID

2995763-1  

Title

21世纪 / 中国国际青年交流中心; 中日青年交流中心; 中国青年国际人才交流中心

Published

北京市

Publication history

1993, 00 [?]-2014, 06 [?]

Notes

Abweichende Wortbildung des Haupttitels: Ershiyi shiji

Online-Ressource

China-Zeitschriften-Code: CN11-3284

CAJ control code: SIJI

Standard numbers

ISSN of the parallel edition: 1005-2984

CN11-3284, CAJ-SIJI

URL

http://eng.oversea.cnki.net/kns55/oldnav...  [Publisher. - National licence] 

http://erf.sbb.spk-berlin.de/han/caj/eng...  [Publisher; CrossAsia Link. - National licence] 

Subject indexing

DDC subject groups: 370 Education 

Special subject collections: FID-ASIEN-DE-1a

Manifestation

journal

Language
Country of publication

China 

Media type

available online

Frequency

monthly

IDN

1198810416

Funded by

Place this title record on the watch list

21世纪商业评论 / 南方报业传媒集团

21 shi ji shang ye ping lun = 21st Century Business Review / Nan fang bao ye chuan mei ji tuan

广东省广州市 2004, 01 [?]-

Guang dong sheng guang zhou shi 2004, 01 [?]-

National licence

ZDB-ID

2988804-9  

Title

21世纪商业评论 / 南方报业传媒集团

Published

广东省广州市

Publication history

2004, 01 [?]-

Notes

Abweichende Wortbildung des Haupttitels: Ershiyi shiji shangye pinglun

Haupttitel teils: Er shi yi shi ji shang ye ping lun

Online-Ressource

China-Zeitschriften-Code: CN44-1615

CAJ control code: ESYS

Standard numbers

ISSN of the parallel edition: 1672-8343

CN44-1615, CAJ-ESYS

URL

http://eng.oversea.cnki.net/kns55/oldnav...  [Publisher. - National licence] 

http://erf.sbb.spk-berlin.de/han/caj/eng...  [Publisher; CrossAsia Link. - National licence] 

Subject indexing

DDC subject groups: 330 Economics 

Special subject collections: FID-ASIEN-DE-1a

Manifestation

journal

Language
Country of publication

China 

Media type

available online

Frequency

monthly

IDN

1198724587

Funded by

Place this title record on the watch list

21世纪中学生作文 / 河北教育出版社 山花文艺出版社. 初中教师适用

21 shi ji zhong xue sheng zuo wen / He bei jiao yu chu ban she shan hua wen yi chu ban she. Chu zhong jiao shi shi yong

河北省石家庄市 2009, 01 [?]-2009, 12 [?]

He bei sheng shi jia zhuang shi 2009, 01 [?]-2009, 12 [?]

National licence

ZDB-ID

2995783-7  

Title

21世纪中学生作文 / 河北教育出版社 山花文艺出版社

Subseries

初中教师适用

Published

河北省石家庄市

Publication history

2009, 01 [?]-2009, 12 [?]

Notes

Abweichende Wortbildung des Haupttitels: 21shiji zhongxuesheng zuowen

Online-Ressource

China-Zeitschriften-Code: CN13-1347

CAJ control code: HSJC

Standard numbers

ISSN of the parallel edition: 1672-8327

CN13-1347, CAJ-HSJC

URL

http://eng.oversea.cnki.net/kns55/oldnav...  [Publisher. - National licence] 

http://erf.sbb.spk-berlin.de/han/caj/eng...  [Publisher; CrossAsia Link. - National licence] 

Subject indexing

DDC subject groups: 370 Education 

Special subject collections: FID-ASIEN-DE-1a

Manifestation

journal

Language
Country of publication

China 

Media type

available online

Frequency

monthly

IDN

1198810645

Funded by

Place this title record on the watch list

21世纪中学生作文 / 河北教育出版社 山花文艺出版社. 高中教师适用

21 shi ji zhong xue sheng zuo wen / He bei jiao yu chu ban she shan hua wen yi chu ban she. Gao zhong jiao shi shi yong

河北省石家庄市 2009, 01 [?]-2009, 12 [?]

He bei sheng shi jia zhuang shi 2009, 01 [?]-2009, 12 [?]

National licence

ZDB-ID

2995793-X  

Title

21世纪中学生作文 / 河北教育出版社 山花文艺出版社

Subseries

高中教师适用

Published

河北省石家庄市

Publication history

2009, 01 [?]-2009, 12 [?]

Notes

Abweichende Wortbildung des Haupttitels: 21shiji zhongxuesheng zuowen

Online-Ressource

China-Zeitschriften-Code: CN13-1347

CAJ control code: HSJZ

Standard numbers

ISSN of the parallel edition: 1672-8327

CN13-1347, CAJ-HSJZ

URL

http://eng.oversea.cnki.net/kns55/oldnav...  [Publisher. - National licence] 

http://erf.sbb.spk-berlin.de/han/caj/eng...  [Publisher; CrossAsia Link. - National licence] 

Subject indexing

DDC subject groups: 370 Education 

Special subject collections: FID-ASIEN-DE-1a

Manifestation

journal

Language
Country of publication

China 

Media type

available online

Frequency

monthly

IDN

1198810742

Funded by

Place this title record on the watch list

30古吧 : 雙清年鑑

30 gu ba : shuang qing nian jian = 30 antique bar

臺北 : 臺北市雙清文教基金會 2006-2015 [?]

Tai bei : Tai bei shi shuang qing wen jiao ji jin hui 2006-2015 [?]

ZDB-ID

2975204-8  

Title

30古吧 : 雙清年鑑

Published

臺北 : 臺北市雙清文教基金會

Publication history

2006-2015 [?]

Notes

Abweichende Wortbildung des Haupttitels: 30 guba

Haupttitel Band 1 (2006): San ling gu ba

In chinesischer Schrift

Erscheint jährlich

Subject indexing

DDC subject groups: 700 Arts 

Special subject collections: FID-ASIEN-DE-1a

Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

Print

Frequency

yearly

IDN

1188599542

Place this title record on the watch list
export selected title record(s) or add to watch list