Skip to content

Zeitschriftendatenbank

Content

Search results

Refine results

Year of publication

online available free of charge

Language

Country of publication

Media type

Frequency

Format

Digitisation

Place of Distribution

Result list

matches 1 - 20  of 26,108 
Sorted by

结构化学 / Zhong guo hua xue hui; Zhong guo ke xue yuan fu jian wu zhi jie gou yan jiu suo

Fu jian sheng fu zhou shi 1982, 01 [?]-

National licence

ZDB-ID

2997703-4  

Title

结构化学 / Zhong guo hua xue hui; Zhong guo ke xue yuan fu jian wu zhi jie gou yan jiu suo

Published

Fu jian sheng fu zhou shi

Publication history

1982, 01 [?]-

Notes

Paralleltitel: Chinese Journal of Structural Chemistry

Online-Ressource

China-Zeitschriften-Code: CN35-1112

CAJ control code: JGHX

Standard numbers

CN35-1112, CAJ-JGHX

URL

http://eng.oversea.cnki.net/kns55/oldnav...  [Publisher. - National licence] 

http://erf.sbb.spk-berlin.de/han/caj/eng...  [Publisher; CrossAsia Link. - National licence] 

Subject indexing

DDC subject groups: 540 Chemistry 

Special subject collections: FID-ASIEN-DE-1a

Manifestation

journal

Language
Country of publication

China 

Media type

available online

Frequency

monthly

IDN

1198833432

Funded by

Place this title record on the watch list

初中生学习 / Hei long jiang da xue. 中

Hei long jiang sheng ha er bin shi 2003, 01 [?]-2016, 12 [?]

National licence

ZDB-ID

2997642-X  

Title

初中生学习 / Hei long jiang da xue

Subseries

Published

Hei long jiang sheng ha er bin shi

Publication history

2003, 01 [?]-2016, 12 [?]

Notes

Paralleltitel: Study for junior middle school students

Haupttitel teils: 初中生学习. 英语阅读新概念

Haupttitel teils: 初中生学习. 英语阅读

Haupttitel teils: 初中生学习. 初二

Online-Ressource

China-Zeitschriften-Code: CN23-1065

CAJ control code: CZSY

Standard numbers

CN23-1065, CAJ-CZSY

URL

http://eng.oversea.cnki.net/kns55/oldnav...  [Publisher. - National licence] 

http://erf.sbb.spk-berlin.de/han/caj/eng...  [Publisher; CrossAsia Link. - National licence] 

Subject indexing

DDC subject groups: 370 Education 

Special subject collections: FID-ASIEN-DE-1a

Manifestation

journal

Language
Country of publication

China 

Media type

available online

Frequency

monthly

IDN

1198832614

Funded by

Place this title record on the watch list

中学生英语 / Hua zhong shi fan da xue

Hu bei sheng wu han shi 2002, 01 [?]-

National licence

ZDB-ID

2999549-8  

Title

中学生英语 / Hua zhong shi fan da xue

Published

Hu bei sheng wu han shi

Publication history

2002, 01 [?]-

Notes

Paralleltitel: English Journal for Middle School Students

Haupttitel teils: 中学生英语. 初中版

Online-Ressource

China-Zeitschriften-Code: CN42-1862

CAJ control code: ZXSY

Standard numbers

CN42-1862, CAJ-ZXSY

URL

http://eng.oversea.cnki.net/kns55/oldnav...  [Publisher. - National licence] 

http://erf.sbb.spk-berlin.de/han/caj/eng...  [Publisher; CrossAsia Link. - National licence] 

Subject indexing

DDC subject groups: 370 Education  ;  400 Language 

CNKI subject 外国语言文字 ; 中等教育

Special subject collections: FID-ASIEN-DE-1a

Manifestation

journal

Language
Country of publication

China 

Media type

available online

Frequency

weekly

IDN

1199318485

Funded by

Place this title record on the watch list

中学生英语 / Hua zhong shi fan da xue. 高中版

Hu bei sheng wu han shi 2002, 01 [?]-2014, 36 [?]

National licence

ZDB-ID

2999561-9  

Title

中学生英语 / Hua zhong shi fan da xue

Subseries

高中版

Published

Hu bei sheng wu han shi

Publication history

2002, 01 [?]-2014, 36 [?]

Notes

Paralleltitel: English Journal for Middle School Students

Online-Ressource

China-Zeitschriften-Code: CN42-1052

CAJ control code: YGZB

Standard numbers

CN42-1052, CAJ-YGZB

URL

http://eng.oversea.cnki.net/kns55/oldnav...  [Publisher. - National licence] 

http://erf.sbb.spk-berlin.de/han/caj/eng...  [Publisher; CrossAsia Link. - National licence] 

Subject indexing

DDC subject groups: 370 Education  ;  400 Language 

CNKI subject 外国语言文字 ; 中等教育

Special subject collections: FID-ASIEN-DE-1a

Manifestation

journal

Language
Country of publication

China 

Media type

available online

Frequency

three times a month

IDN

1199318647

Funded by

Place this title record on the watch list

... EPS international conference / European Physical Society

Singapore ; New Jersey ; London ; Hong Kong : World Scientific o.J.

ZDB-ID

2370361-1  

Title

... EPS international conference / European Physical Society

Corporate body
Published

Singapore ; New Jersey ; London ; Hong Kong : World Scientific

Publication history

o.J.

Notes

23 cm

Standard numbers

OCLC number: 85399817

Subject indexing

DDC subject groups: 050 Magazines, journals & serials 

Manifestation

journal

Type of publication

Congress report

Language

German 

Country of publication
Media type

Print

IDN

94578595X

Place this title record on the watch list

... min jian tou zi yu min ying jing ji fa zhan zhong yao shu ju fen xi bao gao = Analysis report on the important data of private investment and private economy development ... / Da cheng qi ye yan jiu yuan bian zhu

Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she 2016 [?]-

ZDB-ID

2967429-3  

Title

... min jian tou zi yu min ying jing ji fa zhan zhong yao shu ju fen xi bao gao = Analysis report on the important data of private investment and private economy development ... / Da cheng qi ye yan jiu yuan bian zhu

Published

Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she

Publication history

2016 [?]-

Notes

Haupttitel 2016: ... min ying ji fa zhan yu min jian tou zhong yao shu ju fen xi bao gao = Analysis report on the important data of private eonomy development and private investment ...

Abweichende Umschrift des Haupttitels: ... min-chien t'ou-tzu yü min-ying-cing-chi fa-chan chung-yao shu-chii fen-hsi pao-kao

Chinesische Schrift

Subject indexing

DDC subject groups: 330 Economics 

Manifestation

journal

Language
Country of publication

China 

Media type

Print

Frequency

yearly

IDN

1181870674

Place this title record on the watch list

... Nian Zhongguo zi chan guan li hang ye fa zhan bao gao

Beijing : Zhongguo ren min ta xue chu ban she 2013 [?]-

ZDB-ID

2854091-8  

Title

... Nian Zhongguo zi chan guan li hang ye fa zhan bao gao

Published

Beijing : Zhongguo ren min ta xue chu ban she

Publication history

2013 [?]-

Notes

Abweichende Umschrift des Haupttitels: ... Nien Chung-kuo tzu-ch'an kuan-li hang-yeh fa-chan pao-kao

Abweichender Titel: Zhongguo zi chan guan li hang ye fa zhan bao gao

In chinesischer Schrift

Subject indexing
Manifestation

journal

Language
Country of publication

China 

Media type

Print

IDN

1098430611

Place this title record on the watch list

The ... population Census of China : major figures / compiled by the Population Census Office under the State Council, the Departement of Population Statistics of the State Statistical Bureau

Hong Kong : Economic Information & Agency 1982 nachgewiesen

ZDB-ID

2578622-2  

Title

The ... population Census of China : major figures / compiled by the Population Census Office under the State Council, the Departement of Population Statistics of the State Statistical Bureau

Published

Hong Kong : Economic Information & Agency

Publication history

1982 nachgewiesen

Notes

Text engl.

Standard numbers

OCLC number: 724298797

Subject indexing

DDC subject groups: 310 Statistics 

Manifestation

journal

Country of publication

China 

Media type

Print

IDN

1007824727

Place this title record on the watch list

... Zhongguo shuang xiang tou zi fa zhan bao gao

Beijing : Ji xie gong ye chu ban she 2016 [?]-

ZDB-ID

2919015-0  

Title

... Zhongguo shuang xiang tou zi fa zhan bao gao

Published

Beijing : Ji xie gong ye chu ban she

Publication history

2016 [?]-

Monographic series

Yi dai yi lu shuang xiang tou zi cong shu

Notes

Abweichende Umschrift des Haupttitels: ... Chung-kuo shuang-hsiang t'ou-tzu fa-chan

Text chinesisch

Subject indexing

DDC subject groups: 050 Magazines, journals & serials 

Manifestation

journal

Language
Country of publication

China 

Media type

Print

IDN

1151887870

Place this title record on the watch list

21世纪 / 中国国际青年交流中心; 中日青年交流中心; 中国青年国际人才交流中心

21 shi ji = The Twenty-First Century / Zhong guo guo ji qing nian jiao liu zhong xin; Zhong ri qing nian jiao liu zhong xin; Zhong guo qing nian guo ji ren cai jiao liu zhong xin

北京市 1993, 00 [?]-2014, 06 [?]

Bei jing shi 1993, 00 [?]-2014, 06 [?]

National licence

ZDB-ID

2995763-1  

Title

21世纪 / 中国国际青年交流中心; 中日青年交流中心; 中国青年国际人才交流中心

Published

北京市

Publication history

1993, 00 [?]-2014, 06 [?]

Notes

Abweichende Wortbildung des Haupttitels: Ershiyi shiji

Online-Ressource

China-Zeitschriften-Code: CN11-3284

CAJ control code: SIJI

Standard numbers

CN11-3284, CAJ-SIJI

URL

http://eng.oversea.cnki.net/kns55/oldnav...  [Publisher. - National licence] 

http://erf.sbb.spk-berlin.de/han/caj/eng...  [Publisher; CrossAsia Link. - National licence] 

Subject indexing

DDC subject groups: 370 Education 

Special subject collections: FID-ASIEN-DE-1a

Manifestation

journal

Language
Country of publication

China 

Media type

available online

Frequency

monthly

IDN

1198810416

Funded by

Place this title record on the watch list

21世纪商业评论 / 南方报业传媒集团

21 shi ji shang ye ping lun = 21st Century Business Review / Nan fang bao ye chuan mei ji tuan

广东省广州市 2004, 01 [?]-

Guang dong sheng guang zhou shi 2004, 01 [?]-

National licence

ZDB-ID

2988804-9  

Title

21世纪商业评论 / 南方报业传媒集团

Published

广东省广州市

Publication history

2004, 01 [?]-

Notes

Abweichende Wortbildung des Haupttitels: Ershiyi shiji shangye pinglun

Haupttitel teils: Er shi yi shi ji shang ye ping lun

Online-Ressource

China-Zeitschriften-Code: CN44-1615

CAJ control code: ESYS

Other editions

Erscheint auch als Druck-Ausgabe:  Er shi yi shi ji shang ye ping lun  (ISSN: 1672-8343) 

Standard numbers

CN44-1615, CAJ-ESYS

URL

http://eng.oversea.cnki.net/kns55/oldnav...  [Publisher. - National licence] 

http://erf.sbb.spk-berlin.de/han/caj/eng...  [Publisher; CrossAsia Link. - National licence] 

Subject indexing

DDC subject groups: 330 Economics 

Special subject collections: FID-ASIEN-DE-1a

Manifestation

journal

Language
Country of publication

China 

Media type

available online

Frequency

monthly

IDN

1198724587

Funded by

Place this title record on the watch list

21世纪中学生作文 / 河北教育出版社 山花文艺出版社. 高中教师适用

21 shi ji zhong xue sheng zuo wen / He bei jiao yu chu ban she shan hua wen yi chu ban she. Gao zhong jiao shi shi yong

河北省石家庄市 2009, 01 [?]-2009, 12 [?]

He bei sheng shi jia zhuang shi 2009, 01 [?]-2009, 12 [?]

National licence

ZDB-ID

2995793-X  

Title

21世纪中学生作文 / 河北教育出版社 山花文艺出版社

Subseries

高中教师适用

Published

河北省石家庄市

Publication history

2009, 01 [?]-2009, 12 [?]

Notes

Abweichende Wortbildung des Haupttitels: 21shiji zhongxuesheng zuowen

Online-Ressource

China-Zeitschriften-Code: CN13-1347

CAJ control code: HSJZ

Standard numbers

CN13-1347, CAJ-HSJZ

URL

http://eng.oversea.cnki.net/kns55/oldnav...  [Publisher. - National licence] 

http://erf.sbb.spk-berlin.de/han/caj/eng...  [Publisher; CrossAsia Link. - National licence] 

Subject indexing

DDC subject groups: 370 Education 

Special subject collections: FID-ASIEN-DE-1a

Manifestation

journal

Language
Country of publication

China 

Media type

available online

Frequency

monthly

IDN

1198810742

Funded by

Place this title record on the watch list

21世纪中学生作文 / 河北教育出版社 山花文艺出版社. 初中教师适用

21 shi ji zhong xue sheng zuo wen / He bei jiao yu chu ban she shan hua wen yi chu ban she. Chu zhong jiao shi shi yong

河北省石家庄市 2009, 01 [?]-2009, 12 [?]

He bei sheng shi jia zhuang shi 2009, 01 [?]-2009, 12 [?]

National licence

ZDB-ID

2995783-7  

Title

21世纪中学生作文 / 河北教育出版社 山花文艺出版社

Subseries

初中教师适用

Published

河北省石家庄市

Publication history

2009, 01 [?]-2009, 12 [?]

Notes

Abweichende Wortbildung des Haupttitels: 21shiji zhongxuesheng zuowen

Online-Ressource

China-Zeitschriften-Code: CN13-1347

CAJ control code: HSJC

Standard numbers

CN13-1347, CAJ-HSJC

URL

http://eng.oversea.cnki.net/kns55/oldnav...  [Publisher. - National licence] 

http://erf.sbb.spk-berlin.de/han/caj/eng...  [Publisher; CrossAsia Link. - National licence] 

Subject indexing

DDC subject groups: 370 Education 

Special subject collections: FID-ASIEN-DE-1a

Manifestation

journal

Language
Country of publication

China 

Media type

available online

Frequency

monthly

IDN

1198810645

Funded by

Place this title record on the watch list

22 max global character research of solar-terrestrial system / publ. for Program of Global Character Research of Solar-Terrestrial System

Kunming : Chinese Academy of Sciences 1.1989 - 3.1990[?]

ZDB-ID

2586374-5  

Title

22 max global character research of solar-terrestrial system / publ. for Program of Global Character Research of Solar-Terrestrial System

Published

Kunming : Chinese Academy of Sciences

Publication history

1.1989 - 3.1990[?]

Standard numbers

OCLC number: 725297238

Subject indexing

DDC subject groups: 520 Astronomy 

Manifestation

series

Language
Country of publication

China 

Media type

Print

IDN

1009127616

Place this title record on the watch list

37°女人 / 华夏传媒集团有限公司

37° nü ren / Hua xia chuan mei ji tuan you xian gong si

山东省烟台市 2016, 01 [?]-

Shan dong sheng yan tai shi 2016, 01 [?]-

National licence

ZDB-ID

2988899-2  

Title

37°女人 / 华夏传媒集团有限公司

Published

山东省烟台市

Publication history

2016, 01 [?]-

Notes

Abweichende Wortbildung des Haupttitels: Sanshiqi du nüren

Online-Ressource

China-Zeitschriften-Code: CN37-1456

CAJ control code: SQNR

Standard numbers

CN37-1456, CAJ-SQNR

URL

http://eng.oversea.cnki.net/kns55/oldnav...  [Publisher. - National licence] 

http://erf.sbb.spk-berlin.de/han/caj/eng...  [Publisher; CrossAsia Link. - National licence] 

Subject indexing

DDC subject groups: 800 Literature, rhetoric & criticism  ;  890 Other literatures 

Special subject collections: FID-ASIEN-DE-1a

Manifestation

journal

Language
Country of publication

China 

Media type

available online

Frequency

monthly

IDN

1198725613

Funded by

Place this title record on the watch list

7Snga 'gyur smin gling dpe tshogs / Smin gling dpe rnying 'tshol bsdu khang

Lhasa : Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang 1.2013 -

ZDB-ID

2841693-4  

Title

7Snga 'gyur smin gling dpe tshogs / Smin gling dpe rnying 'tshol bsdu khang

Published

Lhasa : Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang

Publication history

1.2013 -

Manifestation

series

Country of publication

China 

Media type

Print

IDN

1079694641

Place this title record on the watch list

80年代的科学

80 nian dai de ke xue

北京 : 科学出版社 1980(1980/81),1-4; damit Ersch. eingest.

Bei jing : Ke xue chu ban sh 1980(1980/81),1-4; damit Ersch. eingest.

ZDB-ID

1004166-7  

Title

80年代的科学

Published

北京 : 科学出版社

Publication history

1980(1980/81),1-4; damit Ersch. eingest.

Notes

Abweichende Umschr. d. Hauptsacht.: Pa-shih nien-tai ti k'o-hsüeh

Abweichende Wortbildung d. Hauptsacht.: 80-niandai-de-kexue

Ersch. zweimonatl

In chines. Schr

Subject indexing

DDC subject groups: 050 Magazines, journals & serials 

Manifestation

journal

Language
Country of publication

China 

Media type

Print

Frequency

bimonthly

IDN

015375439

Place this title record on the watch list

8-Uhr-Abendblatt

Shanghai : Werbeverl. Kohn Jg. 2.1940,6 - Jg. 3.1941,203 [?]

ZDB-ID

2853441-4  

Title

8-Uhr-Abendblatt

Published

Shanghai : Werbeverl. Kohn

Publication history

Jg. 2.1940,6 - Jg. 3.1941,203 [?]

Notes

Nebent.: Der Mitarbeiter

Bände

Subject indexing

DDC subject groups: 050 Magazines, journals & serials 

Manifestation

journal

Language

German 

Country of publication

China 

Media type

Print

Frequency

daily

IDN

1097591123

Place this title record on the watch list

8-Uhr-Abendblatt

Shanghai : Werbeverl. Kohn 2.1940,6(7.Jan.) - 3.1941,203(29.8.) nachgewiesen

http://www.dnb.de/exilpressedigital [Digitisation] free of charge 

ZDB-ID

2272927-6  

Title

8-Uhr-Abendblatt

Published

Shanghai : Werbeverl. Kohn

Shanghai : Verl. Neues 8-Uhr-Bl. [anfangs]

Digital. Ausg.: Frankfurt, M. ; Leipzig ; Berlin : Die Dt. Bibliothek, 1999. (Exilpresse digital)

Publication history

2.1940,6(7.Jan.) - 3.1941,203(29.8.) nachgewiesen

Notes

Hauptsacht. anfangs: 8-Uhr-Abendblatt der Shanghai-Woche

Zusatz teils: Shanghaier Abendzeitung

Periodizität: mehrmals wöchentl.

Red.: Wolfgang Fischer

Online-Ressource

Gesehen am 14.09.2018

is supplement of
Place(s) of distribution
Standard numbers

OCLC number: 645553152

Subject indexing

DDC subject groups: 070 News media, journalism & publishing  ;  320 Political science 

German subject headings:
Deutsche ; Exil ; Schanghai ; Geschichte 1940-1941 ; Quelle ; Online-Publikation
Manifestation

Newspaper

Language

German 

Country of publication

China 

Media type

available online

Frequency

three to five times a week

IDN

98336155X

Preservation and archiving

Committed to retain ; Institution:  DE-101 

Digitisation master

Facsimile

Place this title record on the watch list

阿坝科技 / 阿坝州科学技术研究院

A ba ke ji / A ba zhou ke xue ji shu yan jiu yuan

四川省汶川县 2004, 01 [?]-2017, 01 [?]

Si chuan sheng wen chuan xian 2004, 01 [?]-2017, 01 [?]

National licence

ZDB-ID

2999415-9  

Title

阿坝科技 / 阿坝州科学技术研究院

Published

四川省汶川县

Publication history

2004, 01 [?]-2017, 01 [?]

Notes

Abweichende Wortbildung des Haupttitels: Aba keji

Online-Ressource

CAJ control code: ABKJ

Standard numbers

CAJ-ABKJ

URL

http://eng.oversea.cnki.net/kns55/oldnav...  [Publisher. - National licence] 

http://erf.sbb.spk-berlin.de/han/caj/eng...  [Publisher; CrossAsia Link. - National licence] 

Subject indexing

DDC subject groups: 330 Economics  ;  630 Agriculture 

CNKI subject 农业科学综合 ; 农业经济

Special subject collections: FID-ASIEN-DE-1a

Manifestation

journal

Language
Country of publication

China 

Media type

available online

Frequency

half-yearly

IDN

1199316717

Funded by

Place this title record on the watch list
export selected title record(s) or add to watch list